Ontwerp projectplan Waterwet “Wateropgave Arnhem-Noord Fase 2” (gemeente Arnhem)

Inzagetermijn:12 juli 2016 tot en met 22 augustus 2016.

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel is voornemens, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig ontwerp projectplan Waterwet als onderdeel van project Wateropgave Arnhem-Noord Fase 2, vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

 

Overeenkomstig artikel 5.4, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

 

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het nieuwe projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 12 juli 2016 tot en met 22 augustus 2016.

 

Het waterschap werkt aan het watersysteem om overlast na hevige neerslag zoveel mogelijk te beperken. Als onderdeel van project ‘Wateropgave Arnhem-Noord Fase II’ voert het waterschap daarom op twee locaties in Arnhem werkzaamheden uit.

 

Locatie ‘Vosdijk’ (watergang LV24230012)

Bij hevige neerslag kan hier wateroverlast optreden, omdat het water onvoldoende weg kan stromen. Het waterschap vergroot daarom de afvoercapaciteit van de watergang.

 

Locatie ‘Oude Zevenaarseweg’ (LV24220079)

Op het traject tussen de voetgangersbrug en de Blankenweg, kan het waterschap het jaarlijkse maaionderhoud aan de watergang niet goed uitvoeren. De watergang groeit daardoor dicht met struiken/bomen, die de afvoercapaciteit belemmeren. Op het traject wordt daarom een pad voor onderhoudsmachines aangelegd.

 

Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met

22 augustus 2016 worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk

 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de ing. J.H.G. van der Meer. Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven