Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2016, 5497Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning V63289 het dempen van oppervlaktewater nabij Jachthavenweg 112 te Amsterdam

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 juli 2016 een vergunning verleend aan Gemeente Amsterdam voor het dempen van 150 m² overig boezemwater, deel uitmakend van het Nieuwe Meer, een en ander nabij Jachthavenweg 112, in het Nieuwe Meer tussen Damloperspad en de steiger van het oude ING kantoor te Amsterdam.

 

De stukken liggen tot en met 15 augustus 2016 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

 

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer D. Bakker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063452.

 

Leiden, 4 juli 2016