Wijziging Archiefregeling

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel,

  • -

    gelet op de Archiefwet, Archiefbesluit, Archiefregeling, Archiefverordening van Waterschap Rijn en IJssel, de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 (nr. WJZ/466161 10265) tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging; artikel 7 van de Archiefwet,

 

Heeft in de vergadering van 16 december 2014 besloten tot vervanging van de papieren archiefstukken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

 

Het vervangingsbesluit geldt alleen voor documenten behorende bij werkprocessen die in SharePoint zijn geïmplementeerd. Die worden door digitale reproducties vervangen. Na elke implementatie van een zaaktype komen alle bij deze zaaktype behorende documenten in aanmerking voor digitale vervanging. Het vervangingsbesluit geldt alleen voor de vanaf 1 januari 2014 opgemaakte of ontvangen stukken. Het zal dus niet met terugwerkende kracht gelden voor het reeds aanwezige papieren archief.

 

drs. C. Roos

secretaris-directeur

 

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

 

Bezwaar

 

Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit besluit in het Waterschapsblad. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

 

Naar boven