Verleende watervergunningen

Periode: 20 tot en met 31 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker.

Locatie: Honigkamp 2 te Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-50115

Datum bekendmaking besluit: 20 mei 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de de Bolksbeek.

Locatie: nabij de zandvang te Markelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-50822

Datum bekendmaking besluit: 20 mei 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een afrastering langs watergang Waalse Water.

Locatie: Warmseweg te Etten

Zaaknummer WRIJVERG-2-49310

Datum bekendmaking besluit: 23 mei 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering, dijkvak De Mars.

Locatie: Havenstraat te Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-50016

Datum bekendmaking besluit: 23 mei 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in watergang Bolksbeek.

Locatie: nabij de zandvang te Markelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-50822

Datum bekendmaking besluit: 20 mei 2016

 

Watervergunning voor: het beduikeren van watergang Pastoriegoot en het plaatsen van een schutting/pergola.

Locatie: Karssenberg 1 te Geesteren

Zaaknummer WRIJVERG-2-40252

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van verschillende activiteiten.

Locatie: Sicco Mansholtweg te Doetinchem

Zaaknummer WRIJVERG-2-45744

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het verlengen van bestaande dam met duiker en het plaatsen van een nieuwe dam met duiker.

Locatie: Toverstraat 3 te Baak

Zaaknummer WRIJVERG-2-48095

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het lozen van afstromend lek- en hemelwater.

Locatie: Hogenkamp 7 te Ulft

Zaaknummer WRIJVERG-2-49665

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen van telecomkabels binnen de kern- en beschermingszone, dijkvak De Mars.

Locatie: Havenstraat te Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-50311

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een vijftal markestenen en kijker in de kern- en beschermingszone van de Berkelen Mallemse Molentak.

Locatie: Mallumse Molenweg 39 te Eibergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-50416

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening in watergang de Berkel.

Locatie: nabij Bolwerk 9 te Groenlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-50797

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van 35 sonderingen en 7 handboringen.

Locatie: Dijkvak Westervoort

Zaaknummer WRIJVERG-2-51388

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van twee uitstroomvoorzieningen in de Bornegoorsgoot.

Locatie: Flipsweg 13a te Rietmolen

Zaaknummer WRIJVERG-2-47169

Datum bekendmaking besluit: 25 mei 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen van 4 glasvezelkabels bij dijkvak De Mars.

Locatie: Havenstraat te Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-50412

Datum bekendmaking besluit: 31 mei 2016

 

Watervergunning voor: het maken van een HDD boring onder het Twentekanaal.

Locatie: Deventerweg te Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-49779

Datum bekendmaking besluit: 31 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een trappartij.

Locatie: Oranjewachtstraat te Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-47081

Datum bekendmaking besluit: 31 mei 2016

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven