Ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Baakse Beek; traject EVZ Baakse Beek Centrum Vorden (gemeente Bronckhorst)

Inzagetermijn: 23 mei 2016 tot en met 4 juli 2016

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor het project ‘EVZ Baakse Beek – Kern Vorden’ (gemeente Bronckhorst), vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Overeenkomstig artikel 5.4, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het nieuwe projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 23 mei 2016 tot en met 4 juli 2016.

Het ontwerp projectplan Waterwet Het projectplan voorziet – kort gezegd-  in een natuurlijker inrichting van de Baakse Beek door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een vispassage en in versterking van het Gelders Natuur Netwerk (GNN; voorheen EHS-natuur). De beheer- en onderhoudssituatie wordt beter en overige functies profiteren.

De uit te voeren maatregelen staan op bijgevoegde tekeningen. Uitvoering van deze maatregelen leidt tot de volgende prestaties:

 • 1.

  1-2 km beekherstel

 • 2.

  Circa 5 ha nieuwe natuur voor stapsteen (EVZ model Winde)

 • 3.

  1 vispassage bij stuw Horsterkamp

 • 4.

  5-10 ha aanleg nieuwe natuur in het kader van het Gelders Natuur Netwerk (GNN)

 • 5.

  Vergroten water- en natuurbeleving

 

Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met 4 juli 2016  worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk

 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer T. (Thijs) Willink. Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven