Ontwerp projectplan Waterwet “EVZ Baakse Beek; traject Batsdijk – Kunnerij” (gemeenten Oost-Gelre en Berkelland)

Inzagetermijn: 20 mei 2016 tot en met 30 juni 2016

 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige ontwerp projectplan voor het project ‘EVZ Baakse Beek; traject Batsdijk - Kunnerij’ (gemeente Oost Gelre en Berkelland) vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

 

Overeenkomstig artikel 5.4, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

 

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het nieuwe projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 20 mei 2016 tot en met 30 juni 2016.

 

Inloopbijeenkomst

 

Daarnaast wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Op deze avond kunt u zich laten informeren over het project en de informatie bekijken.

De inloopbijeenkomst staat gepland op woensdag 1 juni 2016.

Locatie: Horeca Berendsen (Parochiehuis), Dorpstraat 34, 7136 LM Zieuwent.

Tijdstippen: 15:00-17:30 uur en 19:00-21:00 uur

 

 

Het ontwerp projectplan Waterwet beoogt, kort samengevat, een meer natuurlijke inrichting van de Baakse Beek, door aanleg van natuurvriendelijke oevers en versterking van het Gelders Natuur Netwerk (GNN, voorheen EHS-natuur). Ook verbetert de beheer- en onderhoudssituatie evenals overige functies.

 

De uit te voeren maatregelen zijn weergegeven op bijgevoegde tekeningen. Uitvoering van deze maatregelen leidt tot realisatie van de volgende prestaties:

 

Nieuwe natuur als onderdeel van het GNN en optimalisatie van het waterbeheer

De Baakse Beek wordt ingericht overeenkomstig de ecologische en waterstaatskundige doelstellingen. Natuurgebieden in Gelderland worden zo met elkaar verbonden (natuurnetwerken). De waterhuishouding wordt voor de verschillende functies (o.a. natuur en landbouw) op orde gebracht (= optimalisatie) door de aanleg van een nieuwe stuw ter plaatse van de Scheiddijk en het opheffen van stuw Mauribaan nabij de Batsdijk.

 

Verbetering en herstel van de beheer- en onderhoudssituatie

De Baakse Beek wordt in het gehele traject (circa 3,3 km) hersteld en verbeterd, zodat het beheer en onderhoud van de watergang optimaal kan plaatsvinden.

De Baakse Beek is aan weerszijden voorzien van een smalspoor onderhoudspad (twee maal 1,5 meter in eigendom). Via een kavelruil is grond verworven voor een doorgaand 4 meter breedspoor onderhoudspad langs de rechteroever van de beek. Het smalspoor onderhoudspad langs de linkeroever wordt ingericht als natuurvriendelijke oever.

 

Op basis van praktijkkennis en gemeten dwarsprofielen blijkt dat de maaipaden en de taluds in slechte staat verkeren (ingezakt, weggespoeld). De onderhoudspaden zijn niet veilig begaanbaar voor onderhoudsmachines. De schadeomvang maakt herstelwerk op korte termijn noodzakelijk. Ook wordt de watergang gebaggerd tot de bodem van het leggerprofiel.

 

Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met 30 juni 2016 worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R. (Ronald) Stapelbroek. Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven