HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

- gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van 26 april 2016

- in aanmerking nemende dat het wenselijk is om de vergoedingsregeling als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel te wijzigen

 

BESLUIT

 

Artikel 3 lid 5 van het Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel in te trekken en te vervangen door:

Een fractievolger ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen. De hoogte van de vergoeding wordt door het college vastgesteld.

 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 10 mei 2016,

 

drs. C. Roos

secretaris-directeur

 

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

 

Naar boven