Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 3245Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Sabewa Zeeland

Waterschap Scheldestromen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland. Voor de aan haar opgedragen taken stelt de GMR SaBeWa Zeeland jaarlijks een begroting en meerjarenraming op.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het ontwerp van de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 gedurende 14 dagen ter inzage ligt.

De behandeling van de documenten zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 26 mei 2016. Zienswijzen tegen dit ontwerp kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 43330 ZW Middelburg.

U kunt de ontwerpen inzien bij de receptie van de kantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Ook op de website (www.scheldestromen.nl) van het waterschap is in te zien.