Bekendmaking projectplan Waterwet “Aanleg afritten in primaire waterkering van Stroomkanaal Hackfort t.b.v. maaiwerkzaamheden "

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 29 maart 2016 het projectplan voor “Aanleg afritten in primaire waterkering van Stroomkanaal Hackfort t.b.v. maaiwerkzaamheden” vastgesteld.

 

Bezwaartermijn: 15 april tot 27 mei 2016

 

Wat houdt het plan in

Het Stroomkanaal van Hackfort is vorig jaar over een lengte van 2 km voorzien van een kleilaag ter voorkoming van kwelbezwaar bij hoogwater op het kanaal.

Ter optimalisatie van het beheer en onderhoud van het kanaal is het wenselijk om het kanaal te voorzien van vijf afritten op drie locaties. De afritten worden zo aangelegd dat het stroomprofiel van het kanaal nagenoeg ongewijzigd blijft. Om dit mogelijk te maken, wordt ter plaatse van de afritten de kruin van de primaire waterkering noordwaarts verlegd en de afritten in het huidige talud ingegraven. De afritten worden voorzien van betonnen rijplaten om beschadiging van de afritten door onderhoudsmaterieel te voorkomen.

 

Uitvoering

De werkzaamheden starten medio april en zullen naar verwachting 3 weken duren.

 

InformatieHet projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Askold Huidink (projectleider), telefonisch bereikbaar op (0314) 369635 of via a.huidink@wrij.nl. Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen

 

 

Doetinchem, 14 april 2016

Naar boven