Bekendmaking vaststelling projectplan Natte natuurparel Lage Vuchtpolder.

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2016 is besloten tot vaststelling van: het projectplan Natte natuurparel Lage Vuchtpolder.

Achtergrond

Het gebied de Lage Vuchtpolder is een natte natuurparel en een belangrijke ecologische schakel tussen de 4e Bergboezem, de Spinolaschans, de Binnenpolder van Terheijden en de Vrachelse heide. De natte natuurparels (=NNP) zijn de meest waardevolle, natte, natuurgebieden in Brabant. Van deze natte natuurparels zijn sommige delen verdroogd terwijl bovendien de waterkwaliteit niet overal voldoende is. Het watersysteem van het projectgebied Lage Vuchtpolder maakt deel uit van het stroomgebied van de Mark. De Lage Vuchtpolder is een komvormige polder. In de polder liggen diverse hoofdwaterlopen, veelal oude turfvaarten, zoals bijvoorbeeld de Kleine Kruisvaart.

Het waterschap heeft in het waterbeheerplan een opgave voor de realisatie van natte natuurparels. Een aantal samenwerkende partijen (de gemeente Breda, de provincie Noord Brabant, Staatsbosbeheer, de toekomstige particuliere beheerder en waterschap Brabantse Delta) ontwikkelen de natte natuurparel Lage Vuchtpolder tot een gebied met natuur-, recreatieve en cultuurhistorische waarden. Het trekkerschap van het project ligt bij Staatsbosbeheer. Het waterschap begeleidt de voorbereiding en uitvoering van het project, omdat realisatie van de hydrologische randvoorwaarden voor het herstel van de natte natuurparel een taak van het waterschap is.

Het projectplan opgesteld om de omstandigheden geschikt te maken voor de genoemde doelen. Hiervoor is een aanpassing van o.a. de waterpeilen en de waterstromen noodzakelijk.

In de nieuwe situatie zijn de omstandigheden geschikt om vier typen natuurambities te ontwikkelen (provinciale ambitiekaart besluit 23 september 2014):

 • N00.01 zoekgebied 2 algemeen hoge cultuurhistorische waarde

 • N10.01 nat Schraalland/N10.02 Vochtig Hooiland;

 • N12.02 Kruidenrijk- en Faunarijk Grasland en

 • N13.01 Vochtig Weidevogelgrasland. 

De effecten van de hydrologische maatregelen in de Lage Vuchtpolder zijn:

 • EHS realisatie door het omvormen van landbouwgronden naar natuur en het vernatten van deze percelen ten behoeve van de natuurfunctie. Omvang ca. 70 ha Rijks-EHS (SBB en particulier);

 • hydrologisch herstel mogelijk maken voor circa 50 ha op korte termijn en op lange termijn van in totaal 105 hectare. De goede waterkwaliteit en -kwantiteit wordt mogelijk gemaakt vanuit de “Waterakkers” (partners: Breda en Waterschap). Per jaar stroomt 300.000 m 

Ter inzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het projectplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van dinsdag 29 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Verder is het projectplan gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden via de bijlage in deze bekendmaking. 

Instellen van beroep

Tegen dit besluit tot vaststellen van het projectplan kunnen belanghebbenden binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank te Breda, Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

 

Het instellen van beroep is alleen mogelijk voor de volgende personen:

 • 1.

  Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

 • 2.

  Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 • 3.

  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten;

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  de naam van het projectplan waartegen het beroepschrift zich richt;

 • 4.

  vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;

 • 5.

  een opgave van de redenen waarop men zich met het besluit niet kan verenigen. 

Voor het indienen van beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Vragen van een voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (het besluit treedt dan ook direct in werking), kan een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) worden gedaan als grote spoed dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, postbus 90.110, 4800 RA Breda. Een voorwaarde hiervoor is wel dat ook beroep wordt ingesteld. Ook nu is griffierecht verschuldigd. 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat het instellen van pro-forma beroep (het later indienen van de beroepsgronden) niet mogelijk is. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W.J.M.H. Hoeben onder telefoonnummer 076 564 12 67.

 

Breda, 25 maart 2016

Namens het dagelijks bestuur,

De secretaris-directeur

ir. H.T.C. van Stokkom

Naar boven