Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2016, 1696Overige besluiten van algemene strekking



Wijziging Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur

 

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelet op de voorstel d.d. 1 december 2015 met DM nr. 995965;

 

BESLUIT:

  • 1.

    aan hoofdstuk 2 van de Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur 2009 een nieuw artikel 7 toe te voegen, onder gelijktijdige vernummering van het huidige artikel 7 [tot en met 13] tot artikel 8 [tot en met 14], luidende als volgt:

“Een lid als bedoeld in artikel 2 [3], derde lid, van het reglement voor de commissies, zoals vastgesteld bij besluit van 28 januari 2009 ontvangt maandelijks een vergoeding van 50% van het bedrag als bedoeld in artikel 3.2 van het Waterschapsbesluit”;

 

  • 2.

    dit nieuwe artikel 7 met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 26 maart 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2015.

 

Voorzitter,

P.J.M. Poelmann

Secretaris,

J. Goedhart