Fractievergoedingverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bekendmaking verordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op maandag 4 januari 2016 de volgende verordeningen en beleidsstukken vastgesteld:

 

 • 1.

  Kwijtscheldingsverordening

 • 2.

  Delegatiebesluit 

 • 3.

  Afschrijvings- en activeringsbeleid

 • 4.

  Beleid weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen

 • 5.

  Inkoop en aanbestedingsbeleid

 • 6.

  Uniformering vergoedingen verwerking maaisel en bagger

 • 7.

  Verordening watersysteemheffing

 • 8.

  Verordening zuiveringsheffing

 • 9.

  Verordening verontreinigingsheffing

 • 10.

  Verordening financieel beleid en beheer

 • 11.

  Treasurystatuut

 • 12.

  Verordening controle en inrichting financiële organisatie

  • a.

   Externe normenkader

  • b.

   Interne normenkader

 • 13.

  Bezwarenverordening

 • 14.

  Algemene subsidieverordening

 • 15.

  Inspraak- en participatie verordening

 • 16.

  Verordening elektronisch berichtenverkeer

 • 17.

  Verordening elektronische bekendmaking

 • 18.

  Procedureverordening nadeelcompensatie

 • 19.

  Archief- documentatieverordening

 • 20.

  Tijdelijke verordening fractievolgers

 • 21.

  Fractievergoedingverordening

 

 

Fractievergoedingverordening

 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

 

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen de Fractievergoedingverordening.

 

 • 1.

  De kosten voor het functioneren van de fractie worden op declaratiebasis vergoed.

 • 2.

  De jaarlijks maximaal te declareren kosten bedragen per fractie € 1.250 te verhogen met een bedrag van € 250 per bestuurslid van die fractie.

 • 3.

  De volgende kosten worden in ieder geval niet aangemerkt als kosten voor het functioneren van de fractie:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van diensten of goederen, geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die dienen bestreden te worden uit de bezoldiging die de individuele leden ingevolge de Waterschapswet toekomen dan wel uit onkostenvergoedingen die voor individuele bestuursleden beschikbaar zijn;

  • e.

   opleidingen voor bestuursleden, anders dan opleidingen in het kader van de ontwikkeling van het functioneren van de fracties als geheel;

  • f.

   uitgaven voor representatieve doeleinden.

    

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de openbare vergadering van 4 januari 2016.

ir. H.H.G. Dijk,

interim-dijkgraaf,

ir. E. de Kruijk,

secretaris-directeur,

Naar boven