Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Bekendmaking verordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op maandag 4 januari 2016 de volgende verordeningen en beleidsstukken vastgesteld:

 

 • 1.

  Kwijtscheldingsverordening

 • 2.

  Delegatiebesluit 

 • 3.

  Afschrijvings- en activeringsbeleid

 • 4.

  Beleid weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen

 • 5.

  Inkoop en aanbestedingsbeleid

 • 6.

  Uniformering vergoedingen verwerking maaisel en bagger

 • 7.

  Verordening watersysteemheffing

 • 8.

  Verordening zuiveringsheffing

 • 9.

  Verordening verontreinigingsheffing

 • 10.

  Verordening financieel beleid en beheer

 • 11.

  Treasurystatuut

 • 12.

  Verordening controle en inrichting financiële organisatie

  • a.

   Externe normenkader

  • b.

   Interne normenkader

 • 13.

  Bezwarenverordening

 • 14.

  Algemene subsidieverordening

 • 15.

  Inspraak- en participatie verordening

 • 16.

  Verordening elektronisch berichtenverkeer

 • 17.

  Verordening elektronische bekendmaking

 • 18.

  Procedureverordening nadeelcompensatie

 • 19.

  Archief- documentatieverordening

 • 20.

  Tijdelijke verordening fractievolgers

 • 21.

  Fractievergoedingverordening

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Vastgesteld in stuurgroep 21 april 2015

 

Inleiding

Waterschap Drents Overijsselse Delta, spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

 

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het Inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop bij Waterschap Drents Overijsselse Delta plaatsvindt [1]. Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2). Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient Waterschap Drents Overijsselse Delta continu bezig te zijn met het verbeteren van de Inkoopprocessen. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen van het algemeen beleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 

Daarnaast gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta bij het inkopen van Werken, Leveringen of Diensten uit van:

 • 1.

  Juridische uitgangspunten: hoe gaat het waterschap om met de relevante regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3);

 • 2.

  Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat het waterschap om met de maatschappij en het milieu in haar Inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4);

 • 3.

  Economische uitgangspunten: hoe gaat het waterschap om met de markt en leveranciers? (zie verder hoofdstuk 5);

 • 4.

  Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt het waterschap in? (zie verder hoofdstuk 6).

 

Inkooppakketstrategieën

Aanvullend op dit beleid is het mogelijk dat Waterschap Drents Overijsselse Delta alleen of in samenwerking met andere waterschappen / aanbestedende diensten per inkooppakket of een samenstel van inkooppakketten beleid opstelt.

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt deel aan samenwerkingsverband Waterkracht, hierbinnen wordt een portal ontwikkeld met onder andere regelingen en templates.

 

[1] Dit beleidsplan vervangt het Inkoop- een aanbestedingsbeleid waterschap Reest en Wieden 2014-2015 en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland.

 

1. Definities

In dit Inkoop- en Aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:

Contractant De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Diensten Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 [2].

Inkoop Rechtshandelingen van waterschap Drents Overijsselse Delta gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een Of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Leveringen Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet 2012 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

Ondernemer Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Werken Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Concessie(overeenkomst)Een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht of speciale-sectoropdracht, waarbij de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat uit het recht de dienst te exploiteren, al dan niet gecombineerd met een betaling.

 

[2] Gepubliceerd in Staatscourant november 2012; stb-2012-542 ISSN 0920 - 2064 ’s-Gravenhage 2012. Gerealiseerde inwerkingtreding op 1 april 2013.

2. Doelstellingen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil met dit Inkoop- en Aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

 

 • a.

  Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt Waterschap Drents Overijsselse Delta efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de middelen staan centraal. Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor (regionale) Ondernemers tot opdrachten van het waterschap.

 • b.

  Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.

  Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen het waterschap en de Contractant. Waterschap Drents Overijsselse Delta spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

 • c.

  Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs kwaliteit verhouding.

  Bij het inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan Waterschap Drents Overijsselse Delta ook interne en andere (externe) kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de te verwerven Werken, Leveringen en Diensten speelt een belangrijke rol.

 • d.

  Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

  Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van Waterschap Drents Overijsselse Delta en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van Inkoop zijn daarbij steeds afgeleid van de doelstellingen van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 • e.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers voorop.

  Zowel Waterschap Drents Overijsselse Delta als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het Inkoopproces. Het waterschap verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt Inkoopproces uit te voeren. Concreet kan het waterschap hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt gebruik van de uniforme ‘Eigen verklaring’ conform wet- en regelgeving.

 • f.

  Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid draagt bij aan het realiseren van het algemene beleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta, waaronder doelstellingen op het gebied van innovatief inkopen, innovatiegericht inkopen en duurzaamheidsambities.

  Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.

 • g.

  Het waterschap kiest bij de uitvoering van zijn taken zo, dat daarvan een impuls uit gaat naar het versterken van de regionale economie. Dit kan bijvoorbeeld door investeringen in de infrastructuur zo te doen, dat deze de regionale bedrijvigheid stimuleren.

  Om deze doelstelling te realiseren zijn in dit Inkoop- en Aanbestedingsbeleid de kaders hiervoor aangegeven. Dit uitgangspunt is in het hoofdstuk lokale economie en MKB uitgewerkt.

3. Juridische uitgangspunten

3.1. Algemeen juridisch kader

 • a.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta leeft de relevante wet- en regelgeving na.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta past alleen uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving toe mits het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving hierdoor niet wordt uitgehold. De voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

  • Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen, etc., van de Europese Commissie.

  • Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit (AMvB): dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Rechtsbeschermingsrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

  • Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

  • Waterschapswet: het wettelijke kader voor waterschappen.

  • Algemene wet bestuursrecht: het wettelijk kader voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

3.2. Uniforme documenten

Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. Waterschap Drents Overijsselse Delta past bij betreffende inkopen in ieder geval toe:

 • de Gids Proportionaliteit;

 • Aanbestedingsreglement werken 2012 (‘ARW 2012’);

 • Klachtafhandeling bij aanbesteding maart 2013 van het Ministerie van Economische Zaken;

 • Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (‘UAV 2012’) en de UAV-gc 2005;

 • Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en ICT en voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten;

3.3. Algemene beginselen bij Inkoop

 • a.

  Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

  Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt bij overheidsopdrachten en (concessie-) overeenkomsten boven de (Europese) drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en (concessie-) overeenkomsten onder de (Europese) drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

  • Objectiviteit: de gestelde eisen en criteria om te bepalen of een inschrijver geschikt is, moeten relevant zijn voor de te verstrekken opdracht.

  • Non-Discriminatie: de verschillende (potentiële) inschrijvers dienen gelijk behandeld te worden.

  • Transparantie: de gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

  • Proportionaliteit (evenredigheid): de gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. Waterschap Drents Overijsselse Delta past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

 • b.

  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt bij zijn inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, vertrouwensbeginsel.

3.4. Grensoverschrijdend belang

Bij onderhandse aanbestedingen, nationaal openbare aanbestedingen en concessie vindt voorafgaand aan Inkoop een objectieve toets plaats of er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang.

 

Bij overheidsopdrachten en (concessie-)overeenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past het waterschap de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en (concessie-)overeenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en (concessie-)overeenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit een uitgevoerde marktanalyse.

 

Of een overheidsopdracht of een (concessie-)overeenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd [3].

 

Voor overheidsopdrachten of (concessie-)overeenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal het waterschap een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal het waterschap op haar website plaatsen, publiceren op TenderNed en/of in/op andere gebruikelijke media en websites.

 

[3] Aanwijzingen voor grensoverschrijdend belang zijn: hoe hoger de waarde van de opdracht en/of hoe dichter bij de grens de opdracht moet worden uitgevoerd, hoe groter de kans op interesse uit een andere lidstaat.

3.5. Waardebepaling van een opdracht

Om te kunnen bepalen welke marktbenaderingswijze moet worden gevolgd, dient de totale opdrachtwaarde (excl. BTW) te worden vastgesteld conform de Aanbestedingswet 2012. Hierbij geldt dat de opdrachtwaarde wordt bepaald door alle gelijksoortige behoeften van Waterschap Drents Overijsselse Delta over de gehele contractperiode op te tellen. Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gezien als één opdrachtgever.

 

Bij het inkoop en aanbestedingsbeleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt maximaal gebruik gemaakt van ruimte die binnen het wettelijk kader mogelijk is.

3.6. Mandaat en volmacht

Inkoop en aanbesteding vindt plaats met inachtneming van de geldende mandaat- en volmachtregeling in oprichting van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

4. Ethische en ideële uitgangspunten

4.1. Integriteit

 • a.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop.

  De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 • b.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta contracteert enkel integere Ondernemers.

  Het waterschap wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij Inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’.

  Als er reële vermoedens zijn dat de (veel) te hoge inschrijfbedragen verband houden met onregelmatigheden aan de zijde van de inschrijver(s), zoals vooroverleg en/of prijsafspraken tussen inschrijvers, zal de inkopende afdeling aan de Secretaris-Directeur een voorstel voorleggen om daarvan melding te doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

4.2. Duurzaam inkopen

 • a.

  Bij inkopen neemt waterschap Drents Overijsselse Delta milieuaspecten in acht.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft er naar om in 2016 100% duurzaam in te kopen, conform het “Klimaatakkoord Unie en Rijk 2010 – 2020”. Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces.

 • b.

  Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats.

  Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en social return.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta onderschrijft het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het volgt de ontwikkelingen en zal adequaat reageren op wet- en regelgeving.

4.3. Innovatie

Waterschap Drents Overijsselse Delta moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat het waterschap ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’.

5. Economische uitgangspunten

5.1. Product- en/of Marktanalyse

Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en /of marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

Waterschap Drents Overijsselse Delta acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product- en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

5.2. Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

 • a.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta acht een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk.

  Het waterschap streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers (Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. Waterschap Drents Overijsselse Delta behoort in beginsel vrij te zijn in het maken van keuzes bij zijn inkoop (waaronder de keuze van Ondernemer(s) en Contractant(en)), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

 • b.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie.

  Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van Waterschap Drents Overijsselse Delta door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. Waterschap Drents Overijsselse Delta kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers.

5.3. Lokale economie en MKB

 • a.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt.

  In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, zal rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en het waterschap moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de inkoop.

 • b.

  Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

  Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt bij haar inkopen de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan het waterschap doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

5.4. Samenwerken

Waterschap Drents Overijsselse Delta hanteert als uitgangspunt dat het oog heeft voor samenwerking bij inkopen. Dit geldt zowel voor samenwerken binnen de eigen organisatie als voor samenwerken met andere waterschappen of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden met betrekking tot de inkoopsamenwerking kunnen structureel zijn of incidenteel, maar hebben alle ten doel om door middel van samenwerking inkoopvoordelen voor alle waterschappen te realiseren. De samenwerking leidt niet tot het onnodig clusteren van opdrachten.

5.5. Bepalen van de inkoopprocedure

Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert Waterschap Drents Overijsselse Delta de volgende methode:

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta zal – met inachtneming van de Gids Proportionaliteit – bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan het waterschap ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag.

 

Afwijking van de procedures uit het onderstaand “Schema drempelbedragen van inkoopprocedures” kan alleen conform de geldende delegatie- en mandaatregeling.

 

Schema drempelbedragen voor inkoopprocedures

 

(Bedragen zijn exclusief BTW)

Werken

Leveringen

Diensten

Enkelvoudig

Tot € 150.000

Tot € 50.000

Tot € 50.000

Meervoudig

€ 150.000 - € 1.500.000

€ 50.000 – Europese drempel*

€ 50.000 – Europese drempel*

Nationaal

€ 1.500.000 – Europese drempel*

 

 

Europees

Vanaf Europese drempel*

Vanaf Europese drempel*

Vanaf Europese drempel*

*De drempelbedragen voor Europees aanbesteden zijn te vinden op http://www.pianoo.nl/regelgeving/drempelwaarden-europees-aanbesteden

 

B-diensten [4]

Voor de zgn. B-diensten geldt een verlicht regime. Waterschap Drents Overijsselse Delta zal voor B-diensten in principe het verlicht regime toepassen, maar kan altijd voor een zwaarder regime kiezen. In principe besteedt het Waterschap Drents Overijsselse Delta B-diensten meervoudig onderhands aan.

 

[4] Een voorbeeld van een B dienst is ‘groenonderhoud van watergangen’. Op de website van PIANOo staan de verschillende categorieën van 2b-diensten (zie http://www.pianoo.nl/metrokaart/wat-zijn-iia-iib-diensten) opgesomd. De opsomming komt uit de Europese Aanbestedingsrichtijn 2004/18/EG. Artikel 2.38 Aanbestedingswet 2012 verwijst namelijk naar de lijst in bijlage II-B voor de toepassing voor de procedure voor B-diensten (artikel 2.39 Aanbestedingswet 2012).

 

Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag

Waterschap Drents Overijsselse Delta vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte.

 

Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag

Waterschap Drents Overijsselse Delta vraagt ten minste aan drie Ondernemers [5] en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte en is in staat de keuze van de uitgenodigde ondernemers te motiveren, indien daartoe een verzoek komt.

 

[5] Deze aantallen komen uit de Gids Proportionaliteit.

 

Nationaal aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal Waterschap Drents Overijsselse Delta conform het “Schema drempelbedragen van inkoopprocedures” nationaal aanbesteden. Het waterschap zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen.

 

Europees aanbesteden

Boven de (Europese) drempelbedragen zal Waterschap Drents Overijsselse Delta in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

5.6. Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de overheidsopdracht of raamovereenkomst. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. Waterschap Drents Overijsselse Delta wil niet het risico lopen dat verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

5.7. Eerlijke mededinging en commerciële belangen

Waterschap Drents Overijsselse Delta bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door proportioneel, objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert het waterschap een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). Waterschap Drents Overijsselse Delta wenst geen Ondernemers te betrekken die de mededinging vervalsen.

6. Organisatorische uitgangspunten

6.1. Inkoopproces

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.

Stap Fase Inkoopproces Toelichting

1. Voortraject - Bepalen van inkoopbehoefte

 • -

  Bepalen van het aanbod (bijv. via bedrijfskolom-,

  product- en marktanalyse

 • -

  Raming en bepalen van het financiële budget

 • -

  Keuze inkoopprocedure of aanbestedingsprocedure

2. Specificeren - Opstellen van eisen en wensen

 • -

  Omschrijven van de opdracht

 • -

  Opstellen Offerteaanvraag

3. Selecteren - Eventuele voorselectie leveranciers

 • -

  Bekendmaking opdracht via verzenden van de

  Offerteaanvraag, de website of TenderNed

 • -

  Offertes evalueren

 • -

  Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond

  van aanbestedingsregelgeving)

 • -

  Gunning aan winnende Inschrijver

4. Contracteren - Informeren afgewezen leveranciers

 • -

  Tekenen (raam) overeenkomst met winnende

  Inschrijver (Contractant)

 • -

  Registreren getekende overeenkomst

5. Bestellen - Uitvoeren van de opdracht

 • -

  Eventueel met het doen van bestellingen

6. Bewaken - Bewaken termijnen

 • -

  Controleren nakoming afgesproken prestaties

 • -

  Tijdige betaling facturen

7. Nazorg - Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen, looptijd

 • -

  Evalueren overeenkomst met Contractant

6.2 Inkoop in de organisatie

De inkoopfunctie bij waterschap Drents Overijsselse Delta is georganiseerd volgens het gecoördineerde inkoopmodel.

6.3. Verantwoordelijken

Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. De budgethouders zijn eindverantwoordelijk voor een doelmatige en rechtmatige wijze van inkopen van de Werken, Leveringen en Diensten, die binnen hun budget worden ingekocht.

Naar boven