Bekendmaking en ter inzage: definitief projectplan Waterwet " Renovatie stuw Den Helder Boven Slinge te Winterswijk"

Beroepstermijn: 27 februari 2016 tot 9 april 2016

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten een projectplan als bedoel in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor “Renovatie stuw Den Helder Boven Slinge te Winterswijk”.

 

Het ontwerp projectplan Waterwet betreft –kort gezegd– het vervangen van de bestaande houten stuw door een op afstand bedienbare automatisch werkende kantelstuw. Dit betekent een verbetering van het peilbeheer, een minder fluctuerende waterstand en minder lekkage.

 

Op het projectplan zijn meerdere zienswijzen ontvangen van dezelfde indiener. De reactie hierop is verwoord in de bij het besluit behorende reactienota. Deze zienswijze heeft op één punt tot aanpassing van het definitieve projectplan Waterwet geleid, namelijk ten aanzien van de bereikbaarheid van het perceel van de indiener.

 

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de bovengenoemde beroepstermijn (gedurende 6 weken na de dag van de terinzagelegging) tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.

 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R. Stapelbroek De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Doetinchem, 26 februari 2016

Naar boven