Ontwerpbesluit 2e partiële herziening legger dijkring 36 waterschap Aa en Maas dijkpaal 230 t/m 541

Inzagetermijn van 27 december 2016 tot en met 7 februari 2017

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in zijn vergadering van 19 december 2016 vastgesteld: ontwerpbesluit 2e partiële herziening legger dijkring 36 waterschap Aa en Maas dijkpaal 230 t/m 541.

 

Met het vaststellen van het ontwerpbesluit voor een partiële herziening van de legger zorgt het waterschap ervoor dat er een up to date legger is voor de primaire en regionale waterkeringen.

De legger en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 27 december 2016 tot en met 7 februari 2017 op werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u ter inzage op de volgende locaties:

In de bibliotheek van het waterschapshuis, Pettelaarpark 70 in 's-Hertogenbosch;

Districtskantoor Hertogswetering, Het Wargaren 28 in Lith.

U vindt de legger voor de waterkeringen tevens op www.aaenmaas.nl/legger onder “Legger waterkeringen”. Op verzoek wordt een afschrift van de stukken verstrekt.

 

De LeggerEen legger is een door het waterschap vastgesteld register. De legger geeft aan tot waar het regime van de Keur van toepassing is en daarnaast is de legger een naslagwerk ten aanzien van waterstaatswerken. De onderhoudsplichtigen worden aangewezen in de leggerbepalingen onderhoudsplichtigen waterkeringen.

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag voor schoon, veilig en voldoende water in zijn werkgebied. Om het waterbeheer op een adequate wijze te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de meest essentiële informatie omtrent waterstaatswerken, op een handzame en overzichtelijke manier vastgelegd is. Het beschikken over een legger is hierbij van groot belang.

 

De terinzageleggingBelanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit besluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch. Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan voor 7 februari 2017 contact op met de hierna genoemde projectleider.

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Dobber, pdobber@aaenmaas.nl of tel. 073-615 6666.

 

’s-Hertogenbosch, 22 december 2016

 

 

LET OP: als bijlage bij deze bekendmaking moet het getekende besluit en (indien mogelijk) het getekende ontwerp projectplan worden toegevoegd!

 

Naar boven