Vaststelling van het Protocol T-correctie Amstel, Gooi en Vecht 2017

 

De ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

(AH 16/11)

 

gelet op

artikel 122g van de Waterschapswet en artikel 7.5, lid 4 van de Waterwet en artikel 12 van de Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht en artikel 13 van de Verordening Verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht;

 

overwegende

dat het wenselijk is om regels vast te leggen voor de vaststelling van het percentage biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbaar materiaal in het afvalwater en voor de bepaling van de hoedanigheidscorrectie of T-correctie;

dat het wenselijk is om de bestaande beleidsregels aan te passen met het oog op de naamswijziging van “Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht” in “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht”;

 

besluit:

vast te stellen het bijgevoegde Protocol T-correctie Amstel, Gooi en Vecht 2017;

dat deze beleidsregel in werking treedt op 1 januari 2017;

dat, bij het in werking treden van dit besluit, het Besluit Protocol T-correctie Amstel, Gooi en Vecht,

vastgesteld op 17 mei 2016, wordt ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 januari 2017.

Naar boven