Vaststelling van de Beleidsregels bronneringen en saneringen Amstel, Gooi en Vecht 2017

 

De ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

(AH 16/10)

 

Overwegende dat het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit van 19 december 2006, DB 06/855, heeft besloten aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Water¬schapswet het hoofd van de afdeling Belastingen van de sector Klant, Markt en Relaties van de stichting Waternet;

dat het gewenst is beleidsregels vast te stellen voor de berekening van zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in het geval van bronneringen en saneringen;

dat het wenselijk is om de bestaande beleidsregels aan te passen met het oog op de naamswijziging van “Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht” in “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht”;

gelet ophoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet en artikel 7.5 van de Waterwet;

 

besluit vast te stellen de volgende Beleidsregels bronneringen en saneringen Amstel, Gooi en Vecht 2017.vast te stellen de navolgende Beleidsregels Bronneringen en Saneringen Amstel, Gooi en Vecht;

 

Artikel 1 Bepaling vervuilingswaarde

1 De vervuilingswaarde van afvalwater dat vanuit een bedrijfsruimte wordt afgevoerd of geloosd, wordt vastgesteld op basis van wat er bepaald is in hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet (voor zuiveringsheffing) of artikel 7.5 van de Waterwet (voor verontreinigingsheffing),

2 Als de afvalwaterstroom, afkomstig van een bronnering of sanering, met een afgevoerde of geloosde hoeveelheid tot 62.500 m3 niet is bemonsterd en geanalyseerd op basis van lid 1, wordt de vervuilingswaarde bepaald op basis van klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten (0,0016 v.e./m3).

3 Als er minder dan 625 m3 wordt afgevoerd of geloosd, wordt de aanslag vastgesteld op 1 v.e; als er tussen 625 – 3.125 m3 wordt afgevoerd of geloosd, wordt de aanslag vastgesteld op 3 v.e.; als er meer dan 3.125 m3 wordt afgevoerd of geloosd wordt het aantal v.e. op de aanslag bepaald op basis van de afvalwatercoëfficiënt vermenigvuldigd met de hoeveelheid geloosd afvalwater.

4 Als de afvalwaterstroom, afkomstig van een bronnering of sanering, met een afgevoerde of geloosde hoeveelheid van 62.500 m3 of meer niet is bemonsterd en geanalyseerd op basis van lid 1, wordt de vervuilingswaarde geschat aan de hand van de bij de ambtenaar belast met de heffing bekende gegevens.5 In afwijking van wat er in lid 2 is gesteld, kan een indeling in een andere klasse plaatsvinden met toepassing van wat er is bepaald in de Waterschapswet of de Waterwet en het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009.

 

Artikel 2 Bepaling hoeveelheid afgevoerd en geloosd water afkomstig van bronneringen en saneringen

1 De belastingplichtige is verplicht om zelf de hoeveelheid afgevoerd of geloosd water in het geval van bronneringen en saneringen te registreren aan de hand van een daarvoor geschikte debietmeter. Deze hoeveelheid moet worden doorgegeven aan AGV/Waternet. Daarnaast kan Waternet namens AGV een aangifteformulier toezenden.

2 Als de hoeveelheid afgevoerd en geloosd water niet – of niet correct – wordt geregistreerd, of niet wordt doorgegeven aan AGV/Waternet, dan kan de ambtenaar belast met de heffing deze hoeveelheid schatten.

 

Artikel 3 Warmte-koude opslag

De beleidsregels genoemd in artikel 1 en 2 hebben geen betrekking op afgevoerd water in het geval van warmte-koude opslag.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels bronneringen en saneringen Amstel, Gooi en Vecht 2017.

2. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.3. Bij het in werking treden van dit besluit worden de Beleidsregels bronneringen en saneringen Amstel, Gooi en Vecht, vastgesteld op 17 mei 2016, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 januari 2017.

 

Amsterdam, 15 december 2016,de ambtenaar belast met de heffing

I.M. de Boer – de Wolf.

 

Naar boven