Vaststelling van de Beleidsregels bepaling met een gezin gelijk te stellen leefeenheid 2017

 

De ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

(AH 16/05)

 

Overwegendedat het woonruimteforfait (Artikel 122g lid 1 Waterschapswet voor de zuiveringsheffing en Artikel 7.5 lid 5 Waterwet voor de verontreinigingsheffing) van toepassing is op een gezin of daarmee gelijk te stellen leefeenheid;

dat het van belang is om criteria aan te geven voor het bepalen wat een met een gezin gelijk te stellen leefeenheid is;

dat het wenselijk is om de bestaande beleidsregels aan te passen met het oog op de naamswijziging van “Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht” in “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht”;

 

Gelet op de artikelen 116 sub b, 122d lid 1 en 122g lid 1 van de Waterschapswet voor de zuiveringsheffing en de artikelen 7.1 lid 1, 7.2 lid 2 en 7.5 lid 5 van de Waterwet voor de verontreinigingsheffing,

 

Besluitvast te stellen de volgende Beleidsregels bepaling met een gezin gelijk te stellen leefeenheid 2017;

Artikel 1 Reikwijdte

1. Deze beleidsregels hebben betrekking op aanslagen op basis van artikel 122d lid 1 van de Waterschapswet dan wel artikel 7.2 lid 2 van de Waterwet, vastgesteld op basis van artikel 122g lid 1 van de Waterschapswet dan wel artikel 7.5 lid 5 van de Waterwet.

2. Het woonruimteforfait heeft tot strekking de heffing te vereenvoudigen voor een aantal gevallen van in omvang gelijke vervuiling, namelijk van een gezin of daarmee gelijk te stellen andere leefeenheid. Deze beleidsregels dienen om voor het bepalen van aan een gezin gelijk te stellen andere leefeenheden criteria te stellen.

 

Artikel 2 Criteria

1. Geen leefeenheid wordt aangenomen als de bewoners gemiddeld slechts geringe tijd in de woning verblijven.

2. Geen leefeenheid wordt aangenomen als nagenoeg geen gezamenlijke activiteiten worden ondernomen (bij voorbeeld eten, wassen of koken).

3. Geen leefeenheid wordt aangenomen als de bewoners een zeer grote groep vormen.4. Geen leefeenheid wordt aangenomen als een intensieve begeleiding van de groep van buitenaf wordt verzorgd.

 

Artikel 3 Het hanteren van de criteria 1. In afwijking van artikel 2 kunnen ook andere criteria worden meegewogen.2. De afweging van de criteria moet naar de omstandigheden beoordeeld worden.

 

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels bepaling met een gezin gelijk te stellen leefeenheid 2017.

2. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.3. Bij het in werking treden van dit besluit worden de Beleidsregels voor het bepalen van met een gezin gelijk te stellen leefeenheid, vastgesteld op 7 december 2009, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de heffing en invordering van aanslagen die zijn vastgesteld vóór 1 januari 2017.

 

Amsterdam, 15 december 2016,de ambtenaar belast met de heffing

I.M. de Boer – de Wolf.

 

 

Naar boven