Vaststeling van de Beleidsregels vergoeding van kosten in de bezwaarfase 2017

 

De ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

(AH 16/04)

 

gelet op de artikelen 1:3, lid 4 en 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C 1 van de bij dat Besluit behorende bijlage;

overwegendedat het wenselijk is om de bestaande beleidsregels aan te passen met het oog op de naamswijziging van “Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht” in “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht”;

 

besluit:vast te stellen de volgende Beleidsregels vergoeding van kosten in de bezwaarfase 2017

 

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag:

a. het bedrag van een belastingaanslag al dan niet tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete;

b. indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete;

c. het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan.

 

Artikel 2

1 Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

a. zeer licht als een belastingbedrag in geschil is van minder dan € 450,00;

b. licht als een belastingbedrag in geschil is van € 450,00 of meer, maar minder dan € 900,00;

c. gemiddeld als een belastingbedrag in geschil is van € 900,00 of meer, maar minder dan € 6.750,00;

d. zwaar als een belastingbedrag in geschil is van € 6.750,00 of meer, maar minder dan € 22.500,00;

e. zeer zwaar als een belastingbedrag in geschil is van € 22.500,00 of meer.

2 In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1, kan van de in dit lid genoemde bedragen in bijzondere gevallen worden afgeweken. Van een bijzonder geval kan bij voorbeeld sprake zijn bij geschillen die al of niet een bijzonder specialisme vereisen of bij geschillen waarvan de oorzaak mede bij de belastingplichtige ligt.

 

Artikel 3

1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels vergoeding van kosten in de bezwaarfase 2017.

2. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.

3. Bij het in werking treden van dit besluit worden de Beleidsregels vergoeding van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Amstel, Gooi en Vecht, vastgesteld op 13 februari 2007, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de heffing en invordering van aanslagen die zijn vastgesteld vóór 1 januari 2017.

 

Amsterdam, 15 december 2016,de ambtenaar belast met de heffing

I.M. de Boer – de Wolf

 

Naar boven