Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2015, 9886Beschikkingen | afhandeling

Hoogheemraadschap van Delfland - Mededeling in het kader van het project A4 Delft-Schiedam

1235451

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft het besluit genomen de vergunning d.d. 21 januari 2014 met kenmerk 1098119/1350779 van Rijkswaterstaat te wijzigen voor het permanent onttrekken van grondwater in de verdiepte en halfverdiepte wegdelen van rijksweg A4, tussen Delft en Schiedam.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit die hebben geleid tot aanpassingen in het vastgestelde besluit.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt de stukken op afspraak inzien vanaf 24 december 2015 tot en met het einde van de hierna genoemde beroepstermijn op de volgende locatie:

- Delftechpark 23 te Delft

op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. U kunt het besluit ook raadplegen via de downloads bij deze kennisgeving.

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit. Het besluit bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit. Door belanghebbenden kan ook ten aanzien van deze wijzigingen beroep worden ingesteld.

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf 24 december 2015 tot en met 3 februari 2016.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

 • 4.

  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer of kenmerk van het besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering)

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u contact opnemen met het Team Regulering en Planadvisering, te bereiken onder telefoonnummer (015) 270 18 88.