Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9830Overige overheidsinformatie

Peilbesluit Braakman ter inzage

Vanaf 22 december tot en met 2 februari staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het peilbesluit Braakman. Iemand kan alleen een beroep instellen indien eerder een zienswijze is ingediend of als iemand een goede motivatie heeft waarom eerder geen zienswijze is ingediend.

 

In het peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het afvoergebied van de Braakman en de Westelijke Rijkswaterleiding in de gemeente Terneuzen voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. Waterpeilen zijn zo veel mogelijk afgestemd op het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw. Het nieuwe peilbesluit hangt samen met een aantal maatregelen die worden uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren.

 

Watergebiedsplan

Samen met het peilbesluit is het watergebiedsplan vastgesteld, daar is het peilbesluit een invulling van. Voor het opstellen van beide plannen is een intensief traject doorlopen met betrokkenen uit de streek. Ook Vlaamse partijen zijn bij dit proces nauw betrokken.

 

Het streven is om dit deelgebied in 2027 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 

Kijk op www.scheldestromen.nl/pwo voor meer informatie.

 

Middelburg 22 december 2015