Ontwerp projectplan Waterwet " Renovatie stuw Den Helder Boven Slinge te Winterswijk"

Inzagetermijn: 8 december 2015 tot en met 19 januari 2016

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan als bedoel in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor “Renovatie stuw Den Helder Boven Slinge te Winterswijk”. Voor ditzelfde project heeft van 16 juni 2015 tot en 28 juli 2015 reeds een ontwerp projectplan (besluit van 8 juni 2015) ter inzage gelegen. Omdat hierna het plan substantieel is gewijzigd, heeft het college van dijkgraaf en heemraden op 1 december 2015 het ontwerp projectplan van 8 juni 2015 ingetrokken en een nieuw ontwerp projectplan vastgesteld.

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het nieuwe projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 8 december 2015 tot en met 19 januari 2016.

 

Het ontwerp projectplan Waterwet betreft –kort gezegd– het vervangen van de bestaande houten stuw door een op afstand bedienbare automatisch werkende kantelstuw. Dit betekent een verbetering van het peilbeheer, een minder fluctuerende waterstand en minder lekkage.

 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige ontwerp projectplan

In het op 8 juni 2015 vastgestelde ontwerp projectplan was een omloopleiding (bypass) opgenomen in de vorm van een betonnen duiker welke aangelegd zou worden tussen de voormalige korenmolen en het aangrenzende restaurant. Deze omloopleiding was bedoeld als tijdelijke afvoerleiding voor het beekwater gedurende de renovatie van de stuw. Deze omloopleiding zou vervolgens na renovatie van de stuw dienst doen als extra waterafvoer bij piekafvoeren. Door een nadere analyse is naar voren gekomen dat er twijfels zijn ontstaan over de werkelijke noodzaak van deze omloopleiding. Op basis van een aantal nieuwe inzichten en ervaringen met de renovatie van stuw Berenschot is het ontwerp geoptimaliseerd en is het hydrologisch model, om te berekenen of deze omloopleiding nodig is, geactualiseerd. Op basis van dit vernieuwde model is geconcludeerd dat de omloopleiding niet noodzakelijk is. Omdat het schrappen van deze omloopleiding een substantiële wijziging van het projectplan, is uit oogpunt van zorgvuldigheid besloten om een nieuw ontwerp projectplan vast te stellen en ter inzage te leggen.

 

Het nieuwe ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met datum einde inzagetermijn worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk

 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R.H.J. Stapelbroek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven