Waterbeheerplan Rijn en IJssel vastgesteld in Algemeen Bestuur.
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 3 november 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld. In het plan zijn doelen en maatregelen uitgewerkt voor de thema’s waterveiligheid, voldoende water, schoon water en het zuiveren van afvalwater.
Deze zijn gericht op:
 
- Voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte.
Inwoners kunnen hierdoor op een goede manier wonen en werken in het beheergebied van Rijn en IJssel en de boeren en natuurbeheerders kunnen goed gebruik maken van de grond.
 
-Beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Een goede ecologische en chemische kwaliteit van het (oppervlakte)water is belangrijk. Het water is dan schoon en gezond en inwoners kunnen hiervan genieten. Ook de doelen voor waterkwaliteit die voortvloeien uit Europese wetgeving, de Kaderrichtlijn Water (KRW), maken onderdeel uit van het plan.
 
-Afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties effectief en efficiënt behandelen.  Het waterschap haalt niet alleen schadelijke stoffen uit het afvalwater, maar wil daarmee ook nuttige producten maken en ze probeert nieuwe toepassingen te zoeken.
 
Het waterbeheerplan is afgestemd met de plannen van het Rijk, de provincies en de gemeenten en het geldt voor de periode 2016-2021.
Het plan is te lezen en downloaden op: www.wrij.nl/waterbeheerplan
 
 
Doetinchem, 19 november 2015

Naar boven