Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 902Overige besluiten van algemene strekking
Verkeersbesluiten
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Zuid-Beveland
  • 1.
    Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidkant van Zuid-Beveland, ten oosten van Waarde;
  • 2.
    Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordzijde van Zuid-Beveland, nabij de kernen Oostdijk en Yerseke.
Schouwen-Duiveland
Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland, nabij Zierikzee.
Ter inzage
De verkeersbesluiten en de bijbehorende stukken zijn vanaf 4 februari 2015, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.
 
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.
 
Artikel 1  
[Vul hier de regelingtekst in]
 

Namens deze,