Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en de invorderings-ambtenaar van Waterschap Rijn en IJssel belast met de uitvoering van de ‘Legesverordening waterschap Rijn en IJssel’
Het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel;
 
Gelet op:
- artikel 115 van de Waterschapswet;
- artikel 123, lid 3 van de Waterschapswet;
 
BESLUIT
 
vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van waterschap Rijn en IJssel belast met de uitvoering van de ‘Legesverordening waterschap Rijn en IJssel’ .
 
Heffingsambtenaar
 
Artikel 1
1. De manager unit Financiën is:
a. de ambtenaar belast met de heffing van waterschapsrechten, als bedoeld in artikel 123, lid 3 onder b van de Waterschapswet;
2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de in lid 1 van dit artikel aangewezen ambtenaar worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden uitgeoefend door de directeur.
 
Invorderingsambtenaar
 
Artikel 2
1. De beleidsmedewerker Financiën is:
a. de ambtenaar belast met de invordering van waterschapsrechten, als bedoeld in artikel 123, lid 3 onder c van de Waterschapswet.
2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de in lid 1 van dit artikel aangewezen ambtenaar worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden uitgeoefend door de directeur.
 
Inwerkingtreding en citeertitel
 
Artikel 4
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die volgt op de dag van de bekendmaking.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Aanwijzingsbesluit van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van waterschap Rijn en IJssel belast met de uitvoering van de ‘Legesverordening waterschap Rijn en IJssel’.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 november 2015,
 
het college van dijkgraaf en heemraden,
 
drs. C. Roos
secretaris-directeur
 
drs. H.Th.M. Pieper
dijkgraaf
 
 
Bezwaar
Als u het als belanghebbende niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u daartegen schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Voor het indienen van een bezwaarschrift hebt u maximaal zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen na de dag van bekendmaking van het besluit. Als u het bezwaarschrift per post verzendt, dan moet u dat doen vóór het einde van de termijn. In dat geval mag het datumstempel van het postkantoor niet liggen na de termijn van zes weken. Als u geen gebruik maakt van de post maar het bezwaarschrift op een andere manier indient, dan moet het vóór het einde van de termijn door ons zijn ontvangen.
 
Het bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het bezwaarschrift een datum en uw naam en adres vermelden en moet het door u worden ondertekend. Ook moet u het besluit vermelden waartegen u bezwaar maakt (graag datum en kenmerk van het besluit vermelden). Ten slotte moet u in het bezwaarschrift motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit. Voor een snellere verwerking van het bezwaarschrift stellen wij het op prijs als u een kopie van het besluit zou willen meesturen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC te Doetinchem.
Houdt u er ook rekening mee dat een bezwaarschrift niet schorst. Dit betekent dat het besluit kan worden uitgevoerd, dus ook als er bezwaar tegen wordt gemaakt. Als u echter een spoedeisend belang hebt en u van mening bent dat niet gewacht kan worden op de behandeling van uw bezwaarschrift, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan inhouden dat de rechter op uw verzoek het besluit schorst. Het vragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als u daarnaast ook bij ons een bezwaarschrift indient. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan:
 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland
Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
 
Naar boven