Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 8964Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning EPZ Borssele
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning verleend voor het lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, afkomstig van de inrichting N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), Zeedijk 32 in Borssele.
 
Het besluit ligt vanaf 2 november tot en met 14 december 2015 ter inzage:
 • 1.
  bij de receptie van waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, Kennedylaan 1, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
 • 2.
  in het gemeentehuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand.
 
Tot het einde van bovenvermelde termijn staat tegen het besluit beroep open voor:
 • 1.
  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
 • 2.
  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
 • 3.
  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;
 • 4.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. 
 
Terneuzen, 30 oktober 2015