Terinzagelegging definitief vastgestelde peilbesluiten waterschap Rijn en IJssel 2015 - 2025
Het algemeen bestuur heeft op 3 november 2015 de peilbesluiten 2015-2025 definitief vastgesteld voor de peilvakken in de stroomgebieden Schipbeek, Berkel en Oude IJssel.
 
Beroepstermijn: 18 november 2015 tot en met 6 januari 2016
 
Toelichting
Waterschap Rijn en IJssel herziet de verplichte peilbesluiten voor delen van de stroomgebieden van de Schipbeek, de Berkel en de Oude IJssel. Op 3 november 2015 heeft het algemeen bestuur de peilbesluiten definitief vastgesteld.
De herziening betreft de verplichte peilbesluiten voor delen van de stroomgebieden van de Schipbeek, de Berkel en de Oude IJssel. Het gaat daarbij voornamelijk om peilvakken met inlaatmogelijkheden vanuit het Twentekanaal of watergangen die continu watervoerend zijn. Ten opzichte van de peilbesluiten 2005 – 2015 worden, deels op verzoek van belanghebbenden, in 3 peilvakken iets hogere boven en/of ondergrenzen voorgesteld. Dit betreft twee peilvakken in de Eefsebeek ( 10cm) en een peilvak in de Schipbeek ( 5 cm). De peilen voldoen zo beter aan de toegekende functies. Verder komen 17 peilvakken te vervallen omdat hiervoor geen verplicht peilbesluit meer vastgesteld hoeft te worden. Het vastgestelde peilbesluit 2015-2025 gaat over de 42 resterende peilvakken.
 
De peilbesluiten zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De ontwerp-peilbesluiten zijn reeds gedurende zes weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. Op 3 november 2015 zijn de peilbesluiten definitief vastgesteld door het algemeen bestuur.
 
Inzage
De volledige tekst van de peilbesluiten met toelichting en kaarten (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.
 
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de beroepstermijn beroep instellen tegen het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht. Tegen de streefpeilen is geen beroep mogelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 2 april 2014 201304187/1/A4) overwogen dat tegen onverplichte besluiten tot vaststelling van een louter indicatief streefpeil geen beroep open staat omdat dit soort beslissingen geen rechtsgevolgen hebben.
 
Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Door het instellen van beroep wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 
Inlichtingen
Voor verdere inhoudelijke informatie over de besluiten kunt u contact opnemen met de projectleider Jaap Jongeneel, telefoonnummer 0314 – 369702 of email j.jongeneel@wrij.nl.
 
Naar boven