Bekendmaking Derde wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
 
Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 september 2015, nummer 15IT020304;
gelet op artikel 83 van de Waterschapswet en artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat:
  • -
    de Unie van Waterschappen en de vakbonden FNV, CNV connectief en CMHF op 2 juli 2015 een principeakkoord hebben ondertekend;
  • -
    de afspraken uit het principeakkoord bestuurlijk worden vastgelegd in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW);
  • -
    om doelmatigheidsoverwegingen het gewenst is de SAW door het dagelijks bestuur te laten vaststellen in plaats van door het algemeen bestuur;
 
BESLUIT:
 
I
het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 als volgt te wijzigen:
Aan artikel 2 wordt een nieuw lid toegevoegd luidende:
12.het besluiten tot vaststelling van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel;
 
II
dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2015;
 
III
dit besluit kan worden aangehaald als ‘Derde wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010’.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2015.
De 1e loco-dijkgraaf
 
De secretaris-directeur
C.A.A. Coppens
 
ir. H.T.C. van Stokkom
 
Toelichting
 
Bevoegdheid vaststellen verordeningen
In artikel 78 van de Waterschapswet is bepaald dat het algemeen bestuur de verordeningen maakt. Deze bevoegdheid kan op grond van de Waterschapswet in principe niet worden overgedragen aan het dagelijks bestuur (artikel 83 lid 2). Uit de parlementaire geschiedenis blijkt echter dat hier alleen verordeningen bedoeld zijn die betrekking hebben op de taken van het waterschap. Dit betekent dat het geoorloofd is om het vaststellen van de SAW door het algemeen bestuur te delegeren aan het dagelijks bestuur.
 
Vaststellen bezoldiging ambtenaren
De Waterschapswet bepaalt dat het algemeen bestuur de bezoldiging van de ambtenaren van het waterschap regelt (artikel 82). In de term “regelt” ligt besloten dat de daadwerkelijke vaststelling van de bezoldiging door het dagelijks bestuur kan plaatsvinden.
Het salarisgebouw van de ambtenaren maakt onderdeel uit van de SAW. Wanneer de SAW door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld, wordt daarmee ook het salarisgebouw door het dagelijks bestuur vastgesteld. Gelet op de Waterschapswet is dit toegestaan.
Naar boven