Hoogheemraadschap van Delfland - Definitief besluit Windas te Schiedam
1223313
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft het besluit genomen om een vergunning te verlenen aan gemeente Schiedam voor het aanbrengen van een duiker en het vervangen van twee stuwen in de Poldervaartpolder nabij de Windas te Schiedam.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt, gedurende de hieronder genoemde bezwaartermijn, de stukken inzien op de volgende locatie:
- Delftechpark 23 te Delft
op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. U kunt het besluit ook raadplegen via de downloads bij deze kennisgeving.
Het besluit is bekendgemaakt door toezending daarvan aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf 20 oktober 2015, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.
Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u contact opnemen met het Team Regulering en Planadvisering, te bereiken onder telefoonnummer (015) 260 81 08.
Naar boven