Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2015, 8178Overige besluiten van algemene strekking
Vaststelling peilbesluit De Eendragt in de Hoeksche Waard
Waterschap Hollandse Delta heeft op 24 september 2015 peilbesluit De Eendragt vastgesteld.
 
Op dit peilbesluit zijn de Waterwet en de Waterverordening Zuid-Holland van toepassing. Op grond van de Waterwet, artikel 5.2, is een beheerder verplicht voor daartoe aan te wijzen oppervlaktewater- of grondwaterlichamen onder zijn beheer één of meerdere peilbesluiten vast te stellen. Bij provinciale verordening zijn nadere regels gesteld met betrekking tot het peilbesluit. Dit is uitgewerkt in de Waterverordening Zuid-Holland, artikel 4.2 - 4.4.
 
Het peilbesluit ligt van maandag 19 oktober tot en met maandag 30 november 2015 (6 weken) ter inzage bij:
Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
 
Beroep
 
Tegen het definitieve peilbesluit is geen bezwaar mogelijk maar staat alleen beroep bij de bestuursrechter open voor belanghebbenden die eerder zienswijzen op het ontwerp van het peilbesluit naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp naar voren te hebben gebracht.
 
Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BM Rotterdam
 
Door het instellen van beroep wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 
Ridderkerk, 19 oktober 2015
Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze:
 
Drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur