Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 8074Overige overheidsinformatie
Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat het algemeen bestuur van het waterschap de Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster‘ heeft vastgesteld op 30 september 2015.
Binnen dit peilbesluit vindt momenteel een aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Vanwege de geplande functieverandering en de daarmee gepaard gaande aanleg voor het natuurcompensatiegebied worden andere waterpeilen en een ander peilbeheer voorgesteld dan de huidige agrarische waterpeilen zoals vastgesteld in het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012). Hierdoor is een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit noodzakelijk. In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en winter hanteert. Tijdens de inspraakperiode van de herziening zijn bij het waterschap geen zienswijzen ingediend.
 
Stukken inzien
In de bijlagen kunt u de stukken van de herziening inzien van 15 oktober tot en met 26 november 2015. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/raamwaterplan/0/nieuws-res/herziening/.
 
Beroep na vaststelling
Een belanghebbende die door het besluit in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank in Utrecht, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. U kunt alleen beroep instellen als u ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit of als u redelijkerwijze niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerp-peilbesluit hebt ingediend. Voor het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.
 
Inwerkingtreding
Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Planvorming en Advies, via telefoonnummer (030) 634 5919.
 
Houten 15 oktober 2015