Bekendmaking projectplan Waterwet voor de "Herinrichting van het boezemgebied van Hackfort "
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 29 september 2015 het projectplan voor de "Herinrichting van het boezemgebied van Hackfort" vastgesteld.
 
Beroepstermijn: 13 oktober 2015 tot en met 23 november 2015
 
Het projectplan Waterwet betreft: het verleggen van de kade langs de zuidzijde van de Veengoot, bovenstrooms van stuw Nardabrug. Door verlegging van de kade neemt de omvang van het boezemgebied toe. Het perceel dat door het verleggen van de kade binnen de grenzen van het boezemgebied komt te liggen, krijgt een natuurlijke inrichting en krijgt een functie binnen het Gelders Natuurnetwerk.
 
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de dag waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem (zie bovengenoemde beroepstermijn). Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij
de heer J.H.G. van der Meer. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Doetinchem, 12 oktober 2015

]

Naar boven