Ontwerpverordeningen, Bezwarenverordening, Procedureverordening Nadeelcompensatie en Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland maakt het volgende bekend:
 
De voorbereidingscommissie voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (in oprichting) heeft de volgende verordeningen in ontwerp vastgesteld:
 
 • 1.
  Ontwerp Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
  Deze verordening bevat bepalingen over de procedure voor het indienen van en de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van het waterschapsbestuur. Op grond van deze verordening wordt een externe commissie ingesteld, die het bestuur adviseert over de beslissing op bezwaar.
 
 • 2.
  Ontwerp Procedureverordening Nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
  Schade als gevolg van rechtmatig besluiten of handelen van een bestuursorgaan moet worden vergoed op grond van de Waterwet. In aanvulling op de wettelijke regeling kan het waterschap zelf nog bepalen aan welke eisen een aanvraag voor nadeelcompensatie moet voldoen en hoe die aanvraag wordt afgehandeld. Deze procedureverordening is in Rijn Oost-verband tot stand gekomen. In de Procedureverordening nadeelcompensatie zijn daarom regels opgenomen over onder andere:
  • eisen aan verzoeken;
  • behandeling van verzoeken;
  • advisering door een externe commissie.
 
 • 3.
  Ontwerp Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
  Artikel 78 van de Waterschapswet bepaalt dat het waterschap het instrument van subsidieverlening kan hanteren voor het realiseren van haar doelen. In deze verordening staat onder meer vermeld aan welke eisen een subsidieaanvraag moet voldoen, hoe deze wordt afgehandeld en op welke wijze verantwoording moet worden afgelegd.
 
Ter inzagelegging
Deze ontwerpverordeningen kunnen van 10 oktober 2015 tot en met 20 november 2015 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien in het waterschapshuis in Zwolle (Dokter Van Thienenweg 1) en op de website van Waterschap Groot Salland (www.wgs.nl/bekendmakingen).
 
Zienswijzen
Zienswijzen over deze ontwerpverordeningen kunnen door belanghebbenden gedurende de inzageperiode zowel schriftelijk als mondeling kenbaar worden gemaakt.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de voorbereidingscommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o., postbus 120, 7943 PA te Meppel.
Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 0522 – 276 767.
 
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van de ontwerpverordening vragen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met mevrouw mr. J. Vissers, telefonisch bereikbaar onder nummer: 038 – 4557200.
 
Zwolle, 9 oktober 2015
 
Waterschap Groot Salland gaat fuseren. Vanaf 1 januari 2016 verzorgt Waterschap Drents Overijsselse Delta de afvalwaterzuivering, het oppervlaktewater- en waterkeringenbeheer in Zuidwest Drenthe en West Overijssel. Daarmee staat het voor schoon, voldoende en veilig water in uw regio.
 
 
[Aan de linkerzijde zijn de ontwerpverordeningen te downloaden.]
Naar boven