Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 7704Overige besluiten van algemene strekking
Kennisgeving ontwerp 1e begrotingswijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016 Gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Waterschap Scheldestromen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland. Voor de aan haar opgedragen taken stelt de GMR SaBeWa Zeeland jaarlijks een begroting op en indien noodzakelijk begrotingswijzigingen.
Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de ontwerpen van 1e begrotingswijziging 2015 van de programmabegroting 2015 en de 1e begrotingswijzing 2016 van de programmabegroting 2016 gedurende 14 dagen ter inzage liggen.
De behandeling van de documenten zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 8 oktober 2015. Zienswijzen tegen deze ontwerpen kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 43330 ZW Middelburg.
U kunt de ontwerpen inzien bij de receptie van de kantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Ook op de website (www.scheldestromen.nl) van het waterschap is in te zien.