Beleidsregels "Compensatie verhardingstoename" en "Alternatieve vormen van waterberging" vastgesteld
Op 16 september 2015 heeft het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingestemd met de vastgestelde beleidsregels "Compensatie verhardingstoename" en "Alternatieve vormen van waterberging".
 
Beleidsregels
Bebouwing van landelijk gebied en andere onverharde terreinen heeft ingrijpende gevolgen voor de waterhuishouding. Regen die op een weg of dak valt, bereikt sneller het oppervlaktewater dan neerslag in een onverhard gebied. In buitengebieden, groenstroken of grasveldjes absorbeert de grond een groot deel ervan. Via het grondwater komt de regen veel geleidelijker in het oppervlaktewater terecht. Op een verharde ondergrond stroomt de neerslag direct via de goten weg. Dat zorgt bij hevige buien voor grotere pieken in de aanvoer naar het oppervlaktewater en geeft dus meer kans op overlast en overstromingen. Om dat te compenseren is extra waterberging nodig.
Op grond van de Keur van het hoogheemraadschap is het verboden zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te brengen door bebouwing of verharding van 800 m² of meer onverharde grond. Als een initiatiefnemer bebouwing of verharding wenst aan te brengen, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van stedelijk gebied, de aanleg van kassen, parkeer- en industrieterreinen etc., beoordeelt het hoogheemraadschap welke maatregelen nodig zijn om versnelde afvoer van water en daarmee de belasting van het watersysteem te voorkomen.
De beleidsregels voorzien in een beoordelingskader voor het toetsen van de watervergunningaanvragen. De beleidsregels geven aan waarvoor compensatie benodigd is en op welke wijze hierin kan worden voorzien.
 
Inzage
De vastgestelde beleidsregels zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt het stuk inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer K.S. Bruin-Baerts, telefoonnummer 072 - 582 8282. 
Naar boven