Ontwerpverordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland maakt het volgende bekend:
 
De voorbereidingscommissie voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (in oprichting) heeft de volgende verordeningen in ontwerp vastgesteld:
 
1. Inspraak- en participatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
Deze verordening regelt wanneer en op welke manier belanghebbenden en ingezetenen worden betrokken bij de voorbereiding van besluiten en beleid.
 
2. Verordening elektronische bekendmaking Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
Deze verordening bevat bepalingen over de wijze waarop Waterschap Drents Overijsselse Delta besluiten en kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerp-besluiten elektronisch zal bekendmaken.
 
3. Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
De Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt de wettelijke basis voor het creëren van elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven. Deze verordening is een aanvullende regeling op bestaande hogere wettelijke regelingen, zoals het Waterbesluit en de Waterregeling.
 
4. Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
De ontwerpkostentoedelingsverordening 2016 regelt hoe de kosten van het waterschap worden verdeeld over de verschillende categorieën belastingbetalers. Deze verordening is gebaseerd op de waarden en oppervlakten van onroerende zaken op de peildatum 1 januari 2014. Dit leidt tot de volgende kostenaandelen:
  • ingezetenen: 35,0 %
  • zakelijk gerechtigden gebouwd: 47,12 %
  • zakelijk gerechtigden natuurterreinen: 0,36 %
  • zakelijk gerechtigden overig ongebouwd: 17,52%
 
Voorts geldt een gedifferentieerd tarief voor:
  • buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken en ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen: 25% van het voor de betreffende categorie geldende tarief en
  • openbare verharde wegen; 200% van het tarief voor ongebouwde onroerende zaken.
 
Ter inzage legging
Deze ontwerpverordeningen kunnen van dinsdag 22 september 2015 tot en met maandag 2 november 2015 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien in het waterschapshuis in Zwolle (Dokter Van Thienenweg 1) en op de website van Waterschap Groot Salland (www.wgs.nl/bekendmakingen).
 
Zienswijzen
Zienswijzen over deze ontwerpverordeningen kunnen door belanghebbenden gedurende de inzageperiode zowel schriftelijk als mondeling kenbaar worden gemaakt.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de voorbereidingscommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o., postbus 120, 7943 PA te Meppel.
Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 0522 – 276 767.
 
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van de ontwerpverordening vragen hebben dan kunt u voor de kostentoedelingsverordening contact opnemen met de heer M. van Rossum, telefonisch bereikbaar onder nummer: 038 – 455 72 12. Voor de overige ontwerpverordeningen kunt u contact opnemen met de heer J. Klooster, telefonisch bereikbaar onder nummer: 038 – 455 72 14.
 
Zwolle, 22 september 2015
 
Waterschap Groot Salland gaat fuseren. Vanaf 1 januari 2016 verzorgt Waterschap Drents Overijsselse Delta de afvalwaterzuivering, het oppervlaktewater- en waterkeringenbeheer in Zuidwest Drenthe en West Overijssel. Daarmee staat het voor schoon, voldoende en veilig water in uw regio.
 
 
[Aan de linkerzijde zijn de ontwerpverordeningen te downloaden.]
 
Naar boven