Ontwerp projectplan Waterwet “herinrichting Wehmerbeek Den Harden”
Inzagetermijn: 31 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015.
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan als bedoel in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor “herinrichting Wehmerbeek Den Harden. Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 31 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015.
Het ontwerp projectplan Waterwet betreft het aanpassen van delen van de Wehmerbeek.  De aan te passen delen van de Wehmerbeek zijn voorzien van een betonnen I-profiel bodem en taludbekleding. Deze wordt verwijderd en de beek wordt meanderend en natuurlijker ingericht. Tevens wordt langs de beek een ‘droge’ retentie aangelegd
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.
 
Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met 11 oktober 2015 worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer D. Speksnijder en/of K. Hesselink. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
 
Naar boven