Bekendmaking projectplan Waterwet " aanleg retentie Walsloot en verbetering afwatering Heerdink Waterleiding Winterswijk-West” (gemeente Winterswijk )
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 18 augustus 2015 het projectplan voor ‘aanleg retentie Walsloot en verbetering afwatering Heerdink Waterleiding Winterswijk-West’ (gemeente Winterswijk) en de bijbehorende reactienota vastgesteld.
 
Beroepstermijn: 28 augustus 2015 tot en met 9 oktober 2015.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet betreft het aanleggen van een retentie (waterberging) van 0,4 ha langs de Walsloot. De retentie is bedoeld om piekafvoeren uit het stedelijk gebied Winterswijk West op te vangen. Deze piekafvoeren worden veroorzaakt door zware kortstondige regenval en komt met name in de zomerperiode voor. Daarnaast wordt de afwatering van de Heerdink Waterleiding verbeterd.
 
Op het projectplan is één zienswijze ingediend. De reactie hierop is verwoord in de bij het besluit behorende reactienota. Deze zienswijze heeft niet tot aanpassing geleid van het definitieve projectplan Waterwet.
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de dag waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem (zie de bovengenoemde beroepstermijn). Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wil, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij
de heer S. (Sander) A. Klarenbeek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Naar boven