Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 638Overige besluiten van algemene strekking
Bekendmaking watervergunning voor het leggen van laagspanningskabels en lagedrukgasleidingen bij een watergang Nieuwe Zandweg 21A in Linschoten (code 883387)
Bij besluit van 27 januari 2015 heeft het waterschap krachtens de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 vergunning verleend voor het leggen van laagspanningskabels en lagedrukgasleidingen bij een watergang, op de locatie Nieuwe Zandweg 21A in Linschoten, in de gemeente Montfoort. Dit besluit is verzonden op 27 januari 2015.
Stukken inzien
U kunt de aanvraag, de vergunning en de daarbij horende stukken inzien van 28 januari 2015 tot en met 11 maart 2015 bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.
Informatie
Wilt u meer informatie over een watervergunning of over de procedure rond watervergunningen? U kunt dan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 58 33.
Bezwaar
Indien u rechtstreeks belanghebbende bent en u bent het niet eens met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening.
Voorlopige voorziening
Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen is dat € 167,- en voor rechtspersonen € 331,-. U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen!
 
 
Houten , 27 januari 2015