Bekendmaking besluit tot vaststelling van de keurkaart Zorgdijk te Pannerden ten behoeve van project ‘Herinrichting Lobberdense Waard’
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft in zijn vergadering van 7 juli 2015 besloten tot vaststelling van de keurkaart ‘Zorgdijk Pannerden’.
 
Het waterschap heeft in 2012 aan Rijkswaterstaat Oost Nederland een watervergunning verleend voor de sloop van de vaste overlaat en de aanleg van het regelwerk Pannerden. Dit regelwerk heeft als doel de afvoerverdeling van de grote rivieren te reguleren gedurende de uitvoering van de verschillende maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. De vaste overlaat kon deze functie niet vervullen en moest worden gesloopt.
 
Vanwege de dubbelfunctie van de overlaat als verdeelwerk en zomerkade rond de Lobberdense Waard is als compenserende maatregel in de watervergunning voorgeschreven, dat de Zorgdijk door Rijkswaterstaat moet worden aangepast om de functie van zomerkade te kunnen vervullen. De Zorgdijk is stroomopwaarts gelegen van het nieuwe regelwerk. De Zorgdijk komt in beheer van het waterschap.
 
De Waterwet verplicht het waterschap een legger te hebben van de waterstaatwerken, die zij beheert. De legger geeft de vorm, richting, constructie en afmetingen van de waterkering weer waaraan de waterkering moet voldoen. De verbodsbepalingen in de Keur zijn gerelateerd aan de zoneringen in de legger. De Keur en de legger maken zo samen inzichtelijk waar welke verbodsbepalingen gelden.
 
Voor de nieuwe situatie van de Zorgdijk zal de legger worden gemaakt als het project voltooid is, op basis van revisie van het gemaakte werk.
Voor de tussenliggende periode (tot vaststelling van de nieuwe legger) heeft het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel om die reden een zogenaamde keurkaart vastgesteld. De verbodsbepalingen van de Keur gelden daardoor alsnog voor de Zorgdijk.
  
Keurkaart inzien? 
U kunt de keurkaart digitaal raadplegen (zie de Externe bijlagen). De keurkaart is ook te vinden op www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen.
 
  
Mogelijkheid tot instellen bezwaar 
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.
Uw bezwaarschrift richt u aan het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over de keurkaart kunt u contact opnemen met de heer L. Post, 0314- 369507.
 
 
Doetinchem, 30 juli 2015

Naar boven