Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 5978Beschikkingen | afhandeling
Bekendmaking wijziging watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van het herinrichten van de Van Sijpesteijnkade / Mineurslaan in Utrecht (code 724946)
Bij besluit van 28 juli 2015 heeft het waterschap krachtens de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 wijziging van een vergunning verleend voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van het herinrichten van de Van Sijpesteijnkade, op de locatie Van Sijpesteijnkade / Mineurslaan in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 28 juli 2015.
Stukken inzien
U kunt de aanvraag, de vergunning en de daarbij horende stukken inzien van 29 juli 2015 tot en met 9 september 2015 bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.
Informatie
Wilt u meer informatie over een watervergunning of over de procedure rond watervergunningen? U kunt dan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 58 33.
Bezwaar
Indien u rechtstreeks belanghebbende bent en u bent het niet eens met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening.
Voorlopige voorziening
Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen is dat € 167,- en voor rechtspersonen € 331,-. U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen.
 
 
Houten, 28 juli 2015