Ontwerp projectplan Waterwet " herinrichting van het boezemgebied van Hackfort "
Inzagetermijn: 28 juli tot en met 8 september 2015
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan als bedoel in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor de herinrichting van het boezemgebied van Hackfort. Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 28 juli tot en met 8 september 2015.
Het ontwerp projectplan Waterwet betreft het verleggen van de kade langs de zuidzijde van de Veengoot, bovenstrooms van stuw Nardabrug. Door verlegging van de kade neemt de omvang van het boezemgebied toe. Het perceel dat door het verleggen van de kade binnen de grenzen van het boezemgebied komt te liggen, krijgt een natuurlijke inrichting en krijgt een functie binnen het Gelders Natuurnetwerk.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.
 
Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met 8 september 2015 worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u tot 10 augustus 2015 terecht bij mevrouw L. Heebing, tel. 0314-369611. Daarna kunt u contact opnemen met de heer J. van der Meer, tel. 0314-369638. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Doetinchem,  27 juli 2015
 
Naar boven