Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2015, 5510Beleidsregels
Bekendmaking terinzagelegging Archiefverordening Rijnland 2015
De Archiefverordening Rijnland 2015 is gebaseerd op de artikelen 35 en 37 van de Archiefwet 1995 en gaat in op de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden en het toezicht van de waterschapsarchivaris op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden.
De ontwerpverordening kan online worden ingezien aan de linkerkant van deze bekendmaking vanaf 11 juli 2015. De officiële inzageperiode loopt tot en met 21 augustus 2015.
 
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpverordening naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld en bezien wordt of deze aanleiding geven om de ontwerpverordening aan te passen. Vervolgens wordt de verordening met de beschouwingen van het college over eventueel ingediende zienswijzen ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering voorgelegd.
 
Onder vermelding van ´zienswijze´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: het college van dijkgraaf en hoogheemraden, postbus 156, 2300 AD te Leiden.
 
Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net
Leiden, 10 juli 2015