Terinzagelegging ontwerp-peilbesluiten waterschap Rijn en IJssel 2015 - 2025
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 8 juni 2015 vastgesteld het ontwerp van de peilbesluiten 2015-2025 voor de peilvakken in de stroomgebieden Schipbeek, Berkel en Oude IJssel.
 
Tot en met 30 juli 2015 kunt u een zienswijze indienen.
 
Toelichting
De ontwerp-peilbesluiten bevatten de onder- en bovengrenzen van 18 peilvakken in het stroomgebied van de Schipbeek, 20 peilvakken in het stroomgebied van de Berkel en 4 peilvakken in het stroomgebied van de Oude IJssel en Aa-Strang. Het gaat daarbij voornamelijk om peilvakken met inlaatmogelijkheden vanuit het Twentekanaal of watergangen die continu watervoerend zijn.
 
Inloopbijeenkomsten
Tijdens inloopbijeenkomsten kunt u de peilvakken en ontwerp-peilbesluiten inzien en er zijn vertegenwoordigers van het waterschap aanwezig om deze toe te lichten. De inloopbijeenkomst voor de peilvakken van de Schipbeek en Berkel vindt plaats op maandag 29 juni van 15:30 tot 19:00 uur in zalencentrum Witkamp, Dorpstraat 8 te Laren.
De inloopbijeenkomst voor de peilvakken van de Oude IJssel en Aa-Strang vindt plaats op woensdag 1 juli 15:00 tot 17:00 uur in het waterschapskantoor, Liemersweg 2 te Doetinchem.
 
Inzage
De volledige tekst van de ontwerp-peilbesluiten met toelichting en kaarten (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.
 
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:
  • 1.
    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem..
  • 2.
    Digitaal via www.wrij.nl.
  • 3.
    Mondeling. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw mr. A. Theunissen, telefoon 0314-369369, email: a.theunissen@wrij.nl.
 
Uw schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Als u dit wenst kunt u aangeven dat uw zienswijze in de verdere procedure wordt geanonimiseerd.
 
Inlichtingen
Voor verdere inhoudelijke informatie over de ontwerp-besluiten kunt u contact opnemen met de projectleider Jaap Jongeneel, telefoonnummer 0314 – 369702 of email j.jongeneel@wrij.nl.
 
Doetinchem, 18 juni 2015

Naar boven