Ontwerp projectplan Waterwet " Renovatie stuw Den Helder Boven Slinge te Winterswijk met aanleg omloopleiding"
Inzagetermijn: 16 juni 2015 tot en met 28 juli 2015.
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan als bedoel in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor “Renovatie stuw Den Helder Boven Slinge te Winterswijk met aanleg omloopleiding”.
Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 16 juni 2015 tot en 28 juli 2015.
Het ontwerp projectplan Waterwet betreft het vervangen van de bestaande houten stuw door een op afstand bedienbare automatisch werkende kantelstuw. Dit betekent een verbetering van het peilbeheer, een minder fluctuerende waterstand en minder lekkage.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.
 
Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met 28 juli 2015 worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R.H.J. Stapelbroek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Doetinchem, 15 juni 2015
 
Naar boven