Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 4582Plannen | ruimtelijk
Projectplan Nijs- en Hooglandpolder vastgesteld
Op 3 juni 2015 is het projectplan Nijs- en Hooglandpolder vastgesteld zoals dat volgens de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage heeft gelegen.
 
Vanaf 13 juni 2015 tot en met 24 juli 2015 staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het projectplan Nijs- en Hooglandpolder. U kunt een gemotiveerd, gedateerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt alleen een beroep instellen indien u eerder een zienswijze heeft ingediend of als u een goede motivatie heeft waarom u eerder geen zienswijze hebt ingediend.
 
Indien beroep is ingesteld, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening worden verzocht. Een verzoek daartoe kunt u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 
Het vastgestelde projectplan kan op papier worden ingezien op de waterschapkantoren in Middelburg en Terneuzen, iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Digitaal kunt u het projectplan inzien onder de bekendmakingen op www.scheldestromen.nl.
 
In het plan wordt de aanleiding, het doel, de plaats en de uitvoering van het project beschreven. Eveneens is aangegeven hoe het werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Waterwet.
 
Middelburg, 9 juni 2015