Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 4570Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning Innovarec B.V.
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, afkomstig van de inrichting Innovarec B.V., Ameliaweg 1 in Westdorpe.
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 1 juni 2015 tot en met 13 juli 2015 ter inzage:
 
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, Kennedylaan 1, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    in het stadhuis van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, Terneuzen.
 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.