Ontwerp projectplan Waterwet " aanleg retentie Walsloot  en verbetering afwatering Heerdink Waterleiding Winterswijk-West "
Inzagetermijn: 10 juni 2015  tot en met 22 juli 2015
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project: aanleg retentie Walsloot en verbetering afwatering Heerdink Waterleiding Winterswijk-West. Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten ter inzage van 10 juni tot en met 22 juli 2015.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet betreft het aanleggen van een retentie (waterberging) van 0,4 ha langs de Walsloot. De retentie is bedoeld om piekafvoeren uit het stedelijk gebied Winterswijk West op te vangen. Deze piekafvoeren worden veroorzaakt door zware kortstondige regenval en komt met name in de zomerperiode voor.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.
 
Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn heeft een belanghebbende de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Zienswijzen op het projectplan kunnen tot en met 22 juli 2015 worden ingediend. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent (onder meer) dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer S. Klarenbeek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Doetinchem, 9 juni 2015
 
Naar boven