Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 4128Overige besluiten van algemene strekking
Vaststelling projectplan Natuurvriendelijke oevers Inundatiekanaal, fortgracht Lunet aan de Snel en De Snel
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 12 mei 2015 het projectplan ‘Natuurvriendelijke oevers Inundatiekanaal, fortgracht Lunet aan de Snel en De Snel ’ heeft vastgesteld.
 
Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het Inundatiekanaal, de fortgracht van Lunet aan de Snel en het riviertje De Snel in polder Blokhoven, in de omgeving van Schalkwijk en Tull en ´t Waal.
 
Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 24 februari tot en met 6 april 2015. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap twee zienswijzen ingediend.
 
Projectplan inzien
Het “Projectplan natuurvriendelijke oevers Inundatiekanaal, fortgracht Lunet aan de Snel en De Snel“ is digitaal te raadplegen via de website www.hsdr.nl/bekendmakingen, http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/blokhoven/ en op www.overheid.nl.
 
Beroep na vaststelling
Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan of een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.
 
Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.
 
Inwerkingtreding
Genoemd projectplan treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.
 
Meer informatie
Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van de afdeling Watersysteembeheer, bereikbaar op telefoonnummer (030) 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl en/of post@hdsr.nl.
 
Houten, 20 mei 2015