Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 3860Overige besluiten van algemene strekking
Regeling selectie benoeming vertegenwoordigers Categorie Bedrijven
De bestaande regeling omtrent de selectie en en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel vastgesteld op 7 juli 2014 (verder te noemen: de Regeling) voorziet niet in de procedure, die gevolgd dient te worden bij het benoemen van bestuurders bij een (nieuw) in te stellen waterschap na fusie. Bij een fusie gaan twee of meer waterschappen samen. Voor waterschappen, die samengaan zijn er al eerder bestuurders benoemd en reservekandidaten aangewezen door de Kamer van Koophandel. De gewijzigde versie van de Regeling die op 13 april 2015 is vastgesteld door de Kamer van Koophandel wordt in deze advertentie bekendgemaakt en als bijlage gepubliceerd.